Kris

Kris kommer av det grekiska ordet krisis, som betyder domslut. Krisis säger inte om domen är friande eller fällande. Endast att en dom fastställts. Någon har sagt att i det kinesiska teckenspråket är ordet för kris en kombination av två tecken; tecknet för fara, risk och tecknet för möjlighet, chans. Detta ligger nära mitt sätt att tänka om kris. I krisen kan det gå fel, det icke önskvärda kan ske, katastrofen är ett faktum. Krisen kan också gå över, det normalas tillstånd återinträder, livet går vidare. Även om inte på samma sätt som före krisen. Men livet går vidare. Tiden läker inga sår. Men såren läks med tiden även om ärren för alltid finns kvar.

Händelser som kan utlösa kris är;

- olycka och traumatisk upplevelse
- sjukdom eller invaliditet
- intagning på institution
- våld eller hot om våld
- inbrott och stöld
- misslyckande i samband med graviditet/födande
- otrohet
- separation
- socialt misslyckande
- skamsituationer
- uppsägning från jobbet
- ofrivillig flyttning
- pensionering
- omvälvande yttre katastrofer
- familjemedlemmars och vänners död.

En traumatisk kris är individens reaktion vid en yttre händelse som är av sådan art att personen upplever sin fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller andra livsmål allvarligt hotande. Erfarenheten - och Johan Cullberg - har hjälpt oss se reaktionsmönster i känslomässiga krisreaktioner. Reaktionsförloppet kan delas in i fyra faser vilka avlöser och överlappar varandra utan skarpa gränser.

De fyra faserna är:
1. Chockfas (Avstängningsfas) ca 1-2 dygn
2. Reaktionsfas (Repetitionsfas) ca 1 månad
3. Reparationsfas (Bearbetningsfas) upp till ett halvår
4. Nyorienteringsfas (Avslutningsfas) efter ett halvår

Fasernas tidslängd är ungefärliga. Stora variationer inom det normala kan förekomma.

Några vanliga symptom vid krisreaktion:
- sömnstörningar
- ständig trötthet
- förstämdhet eller depression
- irritation
- aggressivitet
- relationsproblem
- initiativlöshet
- koncentrationsstörningar
- minnesstörning
- yrsel
- muskelbesvär