Brev 1 - Brevskola i kristen tro

Bibelns röda tråd

Lekmannastudier i Israels historia och Gamla testamentets teologi

Inledning

Kommande uppgifter vill föra dig till djupare kunskap om Bibeln - kristendomens heliga bok. Genom att läsa och söka, fundera och fråga växer insikter i Bibeln. Parallellt finns avsikt att upptäcka Guds handlande från skapelse till fulländning. Detta är knutit till den bibliska historien och kallas Guds frälsningshistoria. Den löper genom Gamla testamentet (GT) och når Jesus Kristus som är Bibelns kärna och stjärna. Uppgiften gäller alltså (1) Bibelns böcker, dess innehåll och historia, (2) att se den röda tråden och upptäcka texter i GT som syftar på Jesus Kristus (Luk 24:44, Apg 26:22-23, Rom 3:21-22).

Disposition av GT:

 1. De fem Moseböckerna
 2. De historiska böckerna 1
 3. De historiska böckerna 2
 4. Vishetslitteratur och den poetiska litteraturen
 5. Den profetiska litteraturen – de stora profeterna och Tolvprofetboken
 6. Apokryferna eller den apokryfiska litteraturen - eller Tillägg till Gamla testamentet

Välkommen till Brevskola i Kristen tro!

DE FEM MOSEBÖCKERNA

 1. Läs introduktionstexterna till de fem Moseböckerna ur Bibel 2000. Kan du hitta de texter och sammanhang som de fem Moseböckernas vinjettbilder syftar till? Skicka gärna dina reflexioner.

 2. Har du någon kommentar eller synpunkt Bibelkommissionens förord eller själva introduktionen till de fem Moseböckerna i Bibel 2000?

 3. Vad betyder ordet patriark? Vilka var patriarkerna? När levde de? Kan man utifrån läsningen av patriarkberättelserna se några särskilda karaktärsdrag? Personliga egenskaper som förenar eller särskiljer dem?

 4. Vilka böcker i GT anses vanligen omfatta lagen, profeterna och psalmerna? Sök svaret i Uppslagsdel, rubrik bibeln och i berättande skrifter. Se även Luk 24:44.

 5. Du som är bekant med kyrkans sång- och psalmskatt - vilka psalmer sjunger vi där patriarkernas namn och livshistoria finns?

 6. Vad tänker du om att Abraham är förgrundsgestalt för tre religioner – judendom, kristendom och islam. Dessa religioner kallas ibland för Jordangruppen eftersom de har floden Jordan i nuvarande Israel som gemensam geografisk anknytning. Känner du till likheter i dessa tre religioner? Vad säger du om själva likheterna?

 7. Abraham får löftet att bli fader till ett folk, det s k förbundet mellan Gud och folket. Texterna om den utlovade sonen är viktiga utgångspunkter mot framtiden. Speciella rastställen för läsaren är 1 Mos 14 om Melkisedek, 1 Mos 22 där Abrahams tro prövas, 1 Mos 32 Jakobs brottning med en okänd. Kan du till dessa texter hitta tolkningar eller förklarande litteratur som fördjupar förståelsen. Ange gärna vilka källor du använder.

 8. Patriarkberättelserna är stora litterära berättelser om familj, relation och psykologi kring brott, skuld och kamp med livet. Sexualitetens frågor finns här på ett oblygt sätt, se 1 Mos kapitel 34, 38. En fortsättning på temat sexuella äventyrligheter antyds i Jesu släkttavla i Matt 1 där personnamnen Tamar, Rakab, Rut, Urias hustru och Maria som väntar ett barn. Försök säga eller skriva något om vad du tänker utifrån detta sätt att läsa och använda Bibelns texter.

 9. Flera texter i patriarkberättelserna talar om döendet, död och begravning. Se texter i kapitel 23, 25, 49, 50. Personliga tankar utifrån dessa avsnitt.

 10. Läs den vackra Josefberättelsen kapitel 37-50. Är det något avsnitt du särskilt gillar och fascineras av?

 11. Gal 4:21-31 ger en inblick i hur den unga kyrkan läste GT. Märk v 24 om en djupare innebörd, jämför gärna med 1917 års översättning.

 12. Studera kartan över ökenvandringen. Vad är din kommentar till denna sträckning? Varför inte närmaste vägen?

 13. 2 Mos är de väldiga händelsernas bok, uttågets bok. Bokens nyckeltexter läser du i 3:1-4:17 (se Jesu sju ”jag är” i avsnittet Jesus Kristus i ordboken), 14, 19-24, 32-34. Viktiga begrepp är lag, förbund, uppenbarelsetältet, uttåget.

 14. 2 Mos ger oss på ett särskilt sätt förståelse för sambandet mellan GT och Nya testamentet (NT). Ibland har man i detta sammanhang talat om att 2 Mos är förebilder till det som senare NT anknyter till. Kan du utifrån dina tidigare kunskaper antyda dessa förebilder?

 15. I 2 Mos 13-16 talas om det s k exodusschemat. Symbolbärande begrepp är här fångenskapen, genomgången av röda havet, moln- och eldstoden, lagen tavlor vid Sinai, blodet, måltid med bröd och manna, vatten ur klippan, 40 år i öknen, löftet det utlovade landet. Detta schema kan ytterligare kompletteras med jag är-namnet (2 Mos 3:14) och texten om giftormarna (4 Mos 21:4-9). Dessa motiv eller scheman återfinns delvis i 1 Kor 10:1-22 där en fördjupad tolkning erbjuds läsaren. Genom dessa bilder och berättelser förstärks uppenbarelsetanken. Samtidigt som bakgrunden belyses. De angivna texterna är mycket centrala i Bibeln. Kommentera fritt efter att läst textavsnitten i 2 Mos och 1 Kor 10.

 16. I 2 Mos 15-18 finns flera berättelser om kriser som drabbade Israel under vandringen i öknen – vilka? Jämför gärna aktuell nutidshistoria i Israel och Palestina.

 17. Texten om De tio budorden i 2 Mos 20 är bokens viktigaste och mest kända text. Tidigare var de tio buden självklara att läras och hållas i minnet eftersom de har etisk fostrande betydelse för ett folk. Det gällde alla, oavsett ålder. De tio budorden spelar viktig roll i NT. En tolkningstradition menar att De tio budorden i NT har blivit två bud, nämligen det dubbla (eller tredubbla?) kärleksbudet, Luk 10:27. Jämför De tio budorden i 2 Mos 20 och 5 Mos 5. Vad är tanken i att de tio budorden upprepas? Finns det skillnader?

  I slutet av brev 1 finns en predikan jag hållit, Riktmärken för livet. Där gör jag ett försök att tolka och nutidsförankra De tio buden i vår situation. Läs och tyck! Är jag på rätt väg i mitt försök?

 18. I 2 Mos 19:1 till 4 Mos 10:10 talar Gud till Mose under folkets vistelse nedanför Sinai berg. 3 Mos är ord till ett folk på flykt. Det kan vara svårt att som bibelläsare se det relevanta i denna bok. Många känner läsningen av 3 Mos som en tung och inaktuell läsning. Därför är säkert denna bok den minst lästa inom kristendomen. Inom judendomen är det troligen tvärt om. Men här och var skymtar den röda tråden. Äldre teologi har ibland läst Moseböckerna om hur Gud i 1 Mos utväljer ett folk, 2 Mos förlossar Gud folket, 3 Mos avskiljs och helgas folket, 4 Mos handlar om folkets vandringar och kamp i öknen på väg mot det utlovade landet och i 5 Mos om Mose tal och folkets framkomsten till löfteslandet.

  Om offerkultens i 3 Mos betydelse för den unga kyrkans tro, se 4:20, 8:34, 17:11 och jämför med Heb 10:1-4.

 19. 4 Mos innehåller många arter av texter; listor, lagar, konkreta handlingar som tillskrivs Mose. Här finns också invigningsordningar, klagoskildringar, segerreportage, profetberättelser, högtidskalendrar, ledarskapets vånda och den stora aronitiska välsignelsen. Du får gärna identifiera dem och ange var de finns i texten. Om du finner uppgiften meningsfull.

  I NT tolkar 4 Mos i Heb 3:7-19, 4:1-11. Vill du läsa om Mose i NT, se Heb 11:23-29, samt Apg 7:20-34. I Heb 7:20 ff ser vi hur Aron är förebild till Jesus Kristus.

 20. 4 Mos har texter som ofta använts i den folkliga prediko- och undervisningstraditionen: 6:22-27 innehåller den aronitiska välsignelsen, kapitel 13-14 handlar om framtidsspanarnas tro och otro, 21:1-9 handlar om kopparormen och berättelsen om Bileam och åsnan finns i 21:22-24. Dessa texter kan även betraktas som nyckeltexter i 4 Mos.

  Försök skriv en andakt eller predikan utifrån någon av dessa texter. Berätta sen då det skett, hur det gick och hur det upplevdes eller uppfattades av deltagare!

 21. Herrens bön i evangelierna har bred användning i kyrkornas gudstjänstliv. Bibelkommissionens översättning av Herrens välsignelse synes mig fått mindre genomslag i kyrkans gudstjänster. Internationellt sett använder alla kyrkor den aronitiska välsignelsen i gudstjänstens avslutning. Kommentera gärna Herrens välsignelse utifrån din personliga uppfattning och den tradition som gäller i den kyrka du besöker.

  Den som vill fördjupa sig i den Aronitiska välsignelsen kan läsa en artikel i Tro och Liv – en tidskrift för kristen tro och förkunnelse, nr 3/2011. Artikeln är ett sammandrag av en kandidatuppsats av Oskar Forsander vid Stockholms Teologiska Högskola (THS) 2010. Uppsatsen kan i sin helhet rekvireras från författaren på e-post: oskar.fornander@gmail.com Uppsatsen har titeln Herrens välsignelse – om den aronitiska välsignelsens innebörd, översättning och bruk.

 22. 5 Mos är ett avskedstal av Mose till folket. Det är inte Gud som talar utan Mose som här är mer personlig än i tidigare texter. I boken finns ett stråk av intresse för människan och då särskilt för fattiga, främlingar och människor som saknar föräldrar. Mose bön i Ps 90 tycks stå i denna tradition. Jesus hämtar styrka i sin ökenfrestelse ur 5 Mos. Läs och jämför med evangeliernas frestelsetexter, Matt 4:1-11.

 23. Det tar lång tid för att ett ord eller citat ska bli bevingat. Förutom de ord vi tidigare stött på finns i Moseböckerna en lång rad uttryck med biblisk bakgrund. Här följer en lista med bevingade uttryck ur 1917 års bibelöversättning. Jämför med Bibel 2000. Vilka folkliga talesätt som kan ha framtiden för sig – och vilka bevingade ord har Bibel 2000 gjorts obrukbara? Vilka av dessa textord kommer att vara bevingade när vi nu läser Bibel 2000?

 24. Bevingade ord i 1917 års översättning:

  Vill du till vänster så går jag åt höger, 1 Mos 13:9
  Mätt på livet, 1 Mos 25:8
  Himlastege, 1 Mos 28:12
  Ha någon kär, 1 Mos 29:20
  Brottas med Gud, 1 Mos 32:24
  Kasta sina ögon på någon, 1 Mos 39:7
  Löna gott med ont, 1 Mos 44:4
  Kivens icke på vägen, 1 Mos 45:24
  Drag dina skor av dina fötter, 2 Mos 3:5
  Förstocka sitt hjärta, 2 Mos 7:22
  På det torra, 2 Mos 14:16
  Skådebröd, 2 Mos 25:30
  Syndabock, 3 Mos 16:5
  Se genom fingrarna, 3 Mos 20:4
  Sjufalt värre, 3 Mos 26:18
  Ja och amen, 5 Mos 27:16 ff (även 2 Kor 1:20, Upp 1:7)
  Famla i mörkret, 5 Mos 28:29
  Bevara som sin ögonsten, 5 Mos 32:10
 25. Har du stött på formuleringar i Bibel 2000 som du tror kan bli ny bevingade ord på sikt. Ge förslag till framtida bevingade hämtade ur Bibel 2000!

 26. Kan du hitta någon kort text eller vers i Moseböckerna som du tycker är värd att lägga på minnet? Var finns denna text? Jag syftar nu inte på De tio budorden – dessa förutsätts du kan.

  Huvud- eller nyckeltexter i brev 1:

  1 Mos 12:1-9, 14:17-24, 15, 18:1-16, 22, 28:10-22, 32:22-33.
  2 Mos 3:1-4:17, 14, 19-24, 32-34,
  3 Mos 16, 26.
  4 Mos 6:22-27, 12-13, 21:4-9, 27:12-23.
  5 Mos 5, 6:1-25, 7:7-9, 11:26-28, 12:1-28, 27:1-8, 30:1-20,


  Den röda tråden i de fem Moseböckerna, alltså de texter där man kan ana konturerna av en kommande Frälsare och Messias är – utifrån mitt tolkningsperspektiv - följande texter:
  1 Mos 1:26, 3:15, 3 Mos 16, 4 Mos 24:17, 5 Mos 18:15, 18.

Detta var den utmaning Brevskolas första brev gett dig. Sänd ditt svar på Bilda online för läsning och kommentar. Eller skicka det via brevpost eller e-mail till mig. Jag returnerar så snart jag kan. Jag sänder dig brev 2 om du arbetar med penna eller skrivmaskin. Den som har tillgång till min hemsida kan gå in och hämta brev 2 där den finns under flik Brevskola i kristen tro.

Hälsningar Nisse Norén

Läs också Riktmärken för livet.