Böner

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

VÄLSIGNELSEN

Herren välsignar dig och beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.
I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.
Amen. 

eller

Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

BARNABÖNEN

Gud som haver barnen kär.
Se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder,
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer lyckan går,
Du förbliver Fader vår.
Amen.

SCOUTBÖNEN

Käre Far i himlen,
Tack att jag finns till.
Hjälp mig leva riktigt,
göra det du vill.
Lär oss här på jorden
tycka om varann.
Låt oss få en framtid
skyddad av din hand.
Amen.

FRANCISKUS BÖN

Herre,
gör mig till ett redskap för dig frid.
Där hat råder, låt mig sprida kärlek,
Enighet, där split söndrar,
Tro, där tvivel plågar,
Förlåtelse, där orätt sker,
Hopp, där förtvivlan råder,
Ljus, där mörker härskar,
Glädje, där sorg smärtar.

Gudomlige Mästare,
låt mig sträva
inte så mycket efter att själv bli tröstad som efter att trösta,
inte så mycket efter att bli förstådd som efter att förstå,
inte så mycket efter att bli älskad som efter att älska.
Ty när vi ger, tar vi emot,
när vi förlåter, får vi förlåtelse
och när vi dör uppstår vi till det eviga livet.
Amen.

DEN HELIGA BIRGITTAS BÖN

Visa mig vägen,
och gör mig villig att vandra den.
Vådligt är att dröja
och farligt att gå vidare.
Så uppfyll då min längtan och visa mig vägen.
Amen.

VARDAGENS ENKLA TING

Evige Gud, du livets Herre,
tack för vardagens enkla ting;
för brödet, för jorden, för vinden, för vattnet,
för de enkla människorna som speglar ljuset,
för musiken och tystnaden,
för rytmen och vilan,
tack för friden som kommer från dig,
tack för att du är oss helt nära
i din Son Jesus Kristus.

Tack att du också finns i mörkret.
Tack att du finns då livet gör ont
och då livet värker.
Amen.

BÖN FRÅN EN SOM INTE TROR

Jag tror inte på dig, Herre,
Men om du finns kan jag inte ge dig det bästa
av mig själv annat än genom att säga -
jag tror inte på dig.

Vilken egendomlig och hård form av kärlek!
Så ont det gör att inte kunna säga dig - jag tror.

Jag tror inte på dig, Herre,
Men om du finns ta mig ur denna tro.
Amen

(Joseph  Palau)

DAG HAMMARSKJÖLDS BÖN

Du som är över oss,
Du som är en av oss,
Du som är -
också i oss,
må alla se dig - också i mig,
må jag bereda vägen för dig,
må jag då tacka för allt som då vederfares mig.
må jag därvid icke glömma andras nöd.

Behåll mig i din kärlek
såsom du vill att alla ska förbli i min.
Må allt i detta mitt väsen vänds till din ära
och må jag aldrig förtvivla.
Ty jag är under din hand,
och i dig är all kraft och godhet.

Giv mig ett rent sinne - att jag må se dig,
ett ödmjukt sinne - att jag må höra dig,
ett kärlekens sinne - att jag må tjäna dig,
ett trons sinne - att jag må förbli i dig.

FÖRENTA NATIONERNAS BÖN

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet.
Det är vår uppgift att göra den till en planet
där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan
eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap
för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull.

Gud, ge oss mod och förutseende
att ta itu med detta redan nu,
så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet
kan bära namnet människa.

FÖRBÖN FÖR ALLA MÄNNISKOR

Gud, vår Fader,
vi ber dig om allt vad vi av hjärtat önskar,
om allt vad vi behöver dag från dag,
om bröd på bordet och en god hälsa,
om en trygg värld och ett beboeligt hem för varje människa,
om tillgivenhet och trohet från våra medmänniskor,
om kärlek från dem vi har kära,
om fred på jorden.

Vi ber dig för alla som saknar det nödvändigaste;
om rättvisa åt alla förorättade och misshandlade,
om nya livsmöjligheter åt dem som misslyckats,
om hälsa åt våra sjuka.

Vi ber för den ort där vi lever och verkar,
för våra grannar och vänner,
släktingar och arbetskamrater,
och för dem som står oss emot.
Vi ber om livsmod och glädje åt alla människor,
om förnuft och god vilja för dem som regerar världen

Vi ber för din kyrka,
att hon blir ett ljus i denna värld, en väg till livet.
Vi ber dig för oss själva,
om varsamhet i umgänge med andra,
om Jesu Kristus sinne.
Ty han är vårt ljus och vår väg,
honom vill vi vörda och älska i alla våra dagar.

SINNESROBÖNEN

Gud,
ge mig sinnesro
att acceptera
det jag inte kan förändra,
mod
att förändra det jag kan och
förstånd
att inse skillnaden

God,
grant me serenity
to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can
and wisdom to know the difference

BIKTBÖN

Jag bekänner inför dig, Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat i tankar, ord och gärningar. Jag ångrar att
jag handlat som jag gjort och ber att du förlåter mig mina synder. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig i Jesu namn.
Amen.

BÖN UR PSALTAREN

Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar,
pröva mig och känn min oro.
Se om in väg för bort från dig,
och led mig på den eviga vägen.
Amen.

ÖVERLÅTELSEBÖN

Gud du som ville mitt liv
och har skapat mig efter din vilja,
allt i mig känner du och omsluter med ömhet,
det svaga likaväl som det starka,
det sjuka likaväl som det friska.
Därför överlämnar jag mig åt dig
Utan fruktan och förbehåll.
Fyll mig med ditt goda
så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet,
Du som tar till dig det svaga och skadade.
Och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.
Amen.

ANSELMS BÖN

O Herre min Gud,
lär mitt hjärta idag
var och hur jag kan se dig,
var och hur jag kan finna dig.
Låt mig söka dig i min längtan,
låt mig längta efter dig i mitt sökande.
Låt mig finna dig genom att älska dig,
Låt mig älska dig när jag finner dig.
Amen.